W czym może pomóc doradca zawodowy?

Liczba odwiedzających: 114

Jeżeli nie potrafisz odnaleźć się w trudnej rzeczywistości, nie masz sprecyzowanych planów na przyszłość,

ZGŁOŚ SIĘ DO SZKOLNEGO DORADCY ZAWODOWEGO!!!


Zajęcia z doradztwa zawodowego odbywają się w klasach VII i VIII w ramach zajęć z doradcą zawodowym. Pozostali uczniowie realizują zagadnienia z zakresu doradztwa zawodowego w trakcie godzin z wychowawcą, lekcji przedmiotowych, a także wycieczek dydaktycznych i innych przedsięwzięć o charakterze zawodoznawczym.

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje ogół działań mających na celu prawidłowe przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych. Jego główne zadania to:
• zapoznawanie uczniów z koncepcją uczenia się przez całe życie i rynkiem
edukacyjnym,
• wspieranie ich w poznawaniu świata zawodów i rynku pracy,
• inspirowanie do dokonywania samooceny i poznawania własnych zasobów,
• udzielanie pomocy w nabywaniu umiejętności planowania i podejmowania decyzji
związanych z dalszą ścieżką edukacyjną i zawodową.

Doradca zawodowy zapoznaje uczniów z ofertą edukacyjną szkół ponadpodstawowych, zasadami rekrutacji, a także z wybranymi zawodami, ścieżkami kształcenia, trendami zmian zachodzącymi na rynku pracy, zawodami przyszłości, zawodami deficytowymi i nadwyżkowymi.

Drogi Uczniu!

W trakcie zajęć z doradcą zawodowym dowiesz się:

O sobie – przeanalizujesz:
- swoje zainteresowania, predyspozycje i uzdolnienia
- swoje umiejętności, które nabyłeś w szkole, ale także poza nią
- swój temperament i cechy charakteru
- wartości, które są dla Ciebie ważne
- stan zdrowia
- swoją samoocenę

O szkołach – dowiesz się:
- o ścieżkach kształcenia, typach szkół, ofercie edukacyjnej
- zasadach nauki w technikum, liceum ogólnokształcącym i szkołach branżowych I i II stopnia
- o dalszych perspektywach po ukończeniu szkoły ponadpodstawowej
- o czynnikach, które powinieneś / powinnaś wziąć pod uwagę, wybierając daną klasę czy zawód

O zawodach – poznasz:
- rodzaje zawodów
- ich charakterystykę, zadania zawodowe
- predyspozycje psychofizyczne, jakie musisz mieć, aby wykonywać dany zawód
- przeciwwskazania zdrowotne do kształcenia się i pracowania w danym zawodzie
- poziom wykształcenia, który musisz osiągnąć
- wymagane kwalifikacje, dodatkowe uprawnienia
- zapotrzebowanie na rynku pracy na specjalistów w danej profesji
- zarobki i potencjalne miejsca pracy

Rodzicu…

Zajęcia z doradztwa zawodowego mają na celu wspieranie Twojego dziecka w procesie przygotowania go do świadomego i samodzielnego wyboru kolejnego etapu kształcenia i zawodu z uwzględnieniem jego zainteresowań, uzdolnień i predyspozycji zawodowych, tak aby wybór kolejnej szkoły był jak najbardziej trafny i korzystny.
Większość młodych ludzi pytanych o to, kto jest dla nich najważniejszym doradcą przy wyborze drogi edukacyjnej wskazuje rodziców, następnie kolegów i nauczycieli.
Szkoła dokonuje starań, aby wesprzeć zarówno uczniów, jak również Państwa, jako rodziców, w procesie wychowawczym, w tym w decyzjach dotyczących kolejnego etapu edukacyjnego.

Rys.1.jpg (67 KB)

 

W jaki sposób wspierać dziecko w procesie przygotowania go do podjęcia decyzji edukacyjnych i zawodowych?

Drodzy Rodzice, przede wszystkim :

• Obserwacja: warto przede wszystkim pomóc dziecku w określeniu jego zainteresowań, zdolności, predyspozycji to one powinny stanowić drogowskaz w wyborze kierunku kształcenia (obserwując na co dzień dziecko można zauważyć jakie czynności wykonuje chętnie, co je pasjonuje, którym przedmiotom szkolnym, zajęciom pozalekcyjnym poświęca wiele czasu i uwagi).
• Rozmowa z dzieckiem – jako partnerem, dotycząca planów i pomysłów dziecka na przyszłość (kim chciałoby zostać, o jakiej szkole marzy, jak wyobraża sobie swoją przyszłość za 5, 10 lat?).
• Warto zastanowić się z dzieckiem nad stanem jego zdrowia (czy aktualny stan zdrowia będzie pozwalał na wykonywanie wymarzonego zawodu- niektóre choroby, dolegliwości mogą uniemożliwić podjęcie wymarzonej roli zawodowej).
• Wspólne zbieranie z dzieckiem rzetelnych i aktualnych informacji o szkołach (ich ofercie, poziomie nauczania, stopniu zdawalności matury, egzaminów) a także interesującym zawodzie (czynnościach zawodowych, wymaganiach psychologicznych, fizycznych, zdrowotnych).
• Motywowanie i wspieranie dziecka do podejmowania samodzielnych decyzji.
• Współpraca z doradcą zawodowym – współpracując z doradcą zawodowym, rodzic dostarcza wiele ciekawych informacji, spostrzeżeń na temat swojego dziecka, które mogą być istotne podczas podejmowania przez dziecko decyzji edukacyjno – zawodowych.